حقیقت پنهان
دانستنیها ومعماهای اسلامی ویژه کودک- نوجوان -وجوان

دوگوش ویک زبان

از حکیمی پرسیدند، که چراشنیدن تو بیش از گفتن است؟

گفت :مرا دو گوش دادند .یک زبان.یعنی: دوبشنو یک بیش مگوی

جوانی وپیری


  جوانی که اورا ادب نیست چون بوستانی است که گل ندارد.

و پیری که او خرد نیست چون چشمهای است که آب ندارد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

کیست؟
ازحضرت علی(ع) سوال شد:

کیست که پدروقبله و قوم وخویش نداشت؟

آن حضرت (ع) فرمود: کسی که پدرنداشت حضرت عیسی (ع)

وآن که کسی که خویش نداشت حضرت  آدم(ع)وجایی که قبله نداشت

وندارد خانه خداست

نوشته شده در تاریخ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

 

کدام نماز

کدام نماز بزرگترین اجتماع مسلمین را پدید می آورد؟.......... نماز جمعه

کدام نماز پنج تکبیر دارد؟ نماز میت

کدام نماز برترین نماز بعد از نماز های واجب است؟نماز شب

کدام نماز در هر رکعتش یک قنوت باید به جا آورد ؟ نماز جمعه

کدم نماز ست که هنگام  ترس از سیل زلزله وماه گرفتگی یا خورشیدگرفتگی باید خوانده شود ؟ نماز آیات

کدام نماز واجب است که در مکه خوانده شود ؟ نماز طواف واجب خانه کعبه

کدام نماز است که حضرت محمد (ص)آن را حج مساکین معرفی نموده اند ؟ نماز جمعه

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

نمازو قرآن

در کدام یک از آیات قرآن به او قات نمازهای پنج گانه اشاره شده است ؟

آیه 130 سوره ی طه

کدام سورهی قرآن واجب است در نماز های یو میه خوانده شود؟

سوره حمد

در کدامیک از آ یات  قرآن به اذان اشاره شده است؟ آیه 58 سوره مائده

درکدام سوره قرآن به نماز جمعه اشاره شدهاست؟ سوره جمعه آیه 9

در شبانه روز چه تعداد از سوره های قرآن را در نماز های یو میه تلا وت می کنیم   20 سوره

در کدامیک از سوره ها ی قرآن نسبت به اهمیّت نماز ظهر اشاره شده

است؟ سورهه بقره آیه 238.

آیه أنالصلاةتنهی عن الفحشاء

والمنکر در کدام سوره قرآن قرار دارد؟ سوره عنکبوت آیه 45

قرآن کریم مومنانی را رستگار می داند که ......؟ در نماز خاسع باشند

در کدامین آ یات قرآن از نماز به عنوان سبب رستگاری یاد شده است؟

آ یات 14و 15 سوره اعلی .

خداوند منان در کدامیک از آیات

قرآن فر موده اند که : به نماز توسل جویید؟درآیه 153 سوره بقره

در کدامیک از آ یات قرآن

مراحل وضو بیان شده است ؟ آیه6 سو ره مائده.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

زنگ تفریح

کدام فیلم مورد پسندکدام وزیر؟

فیلم ترانزیت، ....................................مورد پسندبازرگانی

فیلم ،مدرسه موش ها........مورد پسند وزیر آموزش وپرورش

فیلم، اجاره نشینان.................................مورد پسندوزیرمسکن

فیلم،دشت آرغوانی...........................مورد پسندوزیر کشاورزی

فیلم تجارت.......................مورد پسندوزیر امور اقتصاد ودارایی

فیلم. گارد ویژه .....................................مورد پسند وزیر دفاع

فیلم دیپلمات.................................مورد پسند وزیر امورخارجه

فیلم می خواهم زندهبمانم.....موردپسند وزیر  بهداشت ودرمان

فیلم. راه افتخار................... مورد پسند وزیر راه وترابری

نوشته شده در تاریخ جمعه یازدهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

 شکست نفسی

شخصی رو به قبله نشسته بود ودعا می کرد. دعایش این بود:

خدایا مرا نیامرز یکی از او پرسید : این چه دعا یی است که می  کنی در جواب  گفت : شکست نفسی می کنم.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادیبه نام خدا

خدااز همه دلگیرم دردی در دل دارم

دردی که تو از او باخبری در دی که دو ری یار میگوید

ولی از یار نمی رسد خبری خدایا به مهدی زهرا بگو

بنده ام  دست نییاز به ترفت بگرفته

کمکش کن تا خویش شود از من

وکار نیک انجام دهد تامن نیز خویش شوم ازاو

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

        


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ توسط علی اصغر امامدادی

ثروت مندان وانبار داري

روزي بزرگ زاده اي لباس به فقيري بخشيد عده اي خبر

چين خبر اين واقه را به گوش پدر رسانيدندپدرپسر را

سرزنش كردوپسر جواب داد:در كتابي خواندم كه هر كس

بزرگي خواهد بايدهرچه دارد ايثار كند من هم به همين خاطر

فعلا ااين لباس را ايثار كردم پدر گفت : اي بله تو اشتباه

 خوانده اي بايد بخواني كه بزرگان گفته اند هر كه

بزرگي خواهد هر چه دارد انبار كند تا به وسيله آن

عزيز باشد مگر نمي بينيد بزرگان ثروتمندان انبار داري مي كنند

 دوست واقعي:

يكي از حكمادو نفررادايما‍‍ًمي ديدكه با هم گردش مي كنند

ازكسي پرسيد:آيا اين دونفر با هم قوم وخويشي دارند؟

حكيم گفت : اگر صداقت داشتند يكي فقير و ديگري غني نمي شد

نوشته شده در تاریخ یکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط علی اصغر امامدادی

ثروت مندان وانبار داري

روزي بزرگ زاده اي لباس به فقيري بخشيد عده اي خبر

چين خبر اين واقه را به گوش پدر رسانيدندپدرپسر را

سرزنش كردوپسر جواب داد:در كتابي خواندم كه هر كس

بزرگي خواهد بايدهرچه دارد ايثار كند من هم به همين خاطر

فعلا ااين لباس را ايثار كردم پدر گفت : اي بله تو اشتباه

 خوانده اي بايد بخواني كه بزرگان گفته اند هر كه

بزرگي خواهد هر چه دارد انبار كند تا به وسيله آن

عزيز باشد مگر نمي بينيد بزرگان ثروتمندان انبار داري مي كنند

 دوست واقعي:

يكي از حكمادو نفررادايما‍‍ًمي ديدكه با هم گردش مي كنند

ازكسي پرسيد:آيا اين دونفر با هم قوم وخويشي دارند؟

حكيم گفت : اگر صداقت داشتند يكي فقير و ديگري غني نمي شد

نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ توسط علی اصغر امامدادی
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Blog Skin